Upravit stránku

Projekt 

Název: ŠABLONY III.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017459

VÝŠE PODPORY 424 511,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na následující aktivity:

Personální podporu v MŠ – chůva

Projektový den mimo školu - pedagog školy s odborníkem z praxe naplánují činnosti, postup  vzdělávacího projektu a místo realizace, podle zaměření projektového dne. Projekt bude realizován v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje osobních a sociálních kompetencí dětí.

Projektový den ve výuce - pedagog školy s odborníkem z praxe připraví činnosti pro rozvoj klíčových kompetencí u dětí v jednom z témat – polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.


Cíle vybraných aktivit v ŠABLONÁCH III.

Projektový den mimo školu  - 4 hodinový blok s realizací aktivity minimálně 10 km od MŠ

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky s odborníkem z praxe, která vede k rozvoji klíčových kompetencí u dětí.


Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí s podporou individuálního přístupu k dětem. Aktivita bude realizována pro jednu třídu nebo skupinu dětí.
                                                                                    

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Projekt (název, registrační číslo):

 

Personální podpora - MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009260

 

VÝŠE PODPORY – 678 724,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020; prodloužení do 10. 11. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Vybrané aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola je zapojena v republikových ekologických projektech.

Recyklohraní

Co je Recykohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení aj. drobným technickým odpadem. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Červená popelnice na elektrozařízení a kartonová krabice na sběr, recyklace tonerů a cartridgí jsou u hospodářské budovy. 

www.recyklohrani.cz

------------------------------------

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 45 členů a 3 pozorovatelé. 

Naše MŠ je registrována v síti MRKVIČKA

která je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
Jeho realizace začala v roce 2007 a   zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.
Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.
 

http://www.pavucina-sev.cz/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola je zapojena i v  regionálních a místních ekologických projektech.

Sběr lahví PET

Od školního roku 2015/2016 je mateřská škola zapojena do ekologické akce připravené Magistrátem města Pardubic ve spolupráci se společností Služby města Pardubic a. s. do sběru PET lahví různých velikostí, které můžete vhazovat do žlutého kontejneru.

Sběrnou nádobu najdete u hospodářské budovy.

Od školního roku 2018/2019 odevzdáváme i do společnosti Služby města Pardubic starý papíru. Sběr papíru je průběžný a místo sběru za hospodářskou budovou /za školní kuchyní.


----------------------------------------------
OCENĚNÍ PRÁCE DĚTÍ A RODIČŮ V EKOLOGICKÝCH PROJEKTECH

 
D​​ěkujeme dětem a rodičům za pomoc při sběru a třídění odpadu.
Třídění vede děti k uvědomování si správných ekologických postojů, že lidská civilizace a technika nesmí poškozovat a špinit přírodu. Příroda je naše společné bohatství.

*********

Naše škola získala i několik ekologických ocenění ve školním roce 2018/2019:

1. Certifikát "Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně" - ocenění v soutěži Zelený ParDoubek 2018.
2. Za sběr papíru a PET lahví dosala mateřská škola finanční  ocenění 3000,-Kč  -nákup knih do tříd.

Zahrádka dětí a paní kuchařek  - úroda 2019
Meloun z naší školní zahrádky - 2019