Upravit stránku

Školní vzdělávací program

Pomalu objevuji ten velký svět

                               Obsah školního vzdělávacího programu

(dále ŠVP) tvoří pět tematických bloků. Integrovaný blok je charakterizován záměry a tematickými celky (téma) se stručným tematickým obsahem a vzdělávacími cíli.  

Tématické integrované bloky
Jsme rádi na světě
Ve zdravém těle zdravý duch
Příroda kolem nás
Svět kolem nás
Svátky a tradice v MŠ

Charakteristika a záměry integrovaných bloků

Jsme rádi na světě

Ve škole společně s dětmi vytváříme prostředí pohody pro prožívání pocitu souladu, harmonie, pozitivního naladění a bezpečí.
Podporujeme a rozvíjíme pozitivní a zdravé sebepojetí u každého dítěte. Vedeme děti k samostatnosti, smělosti ve společenském styku. Vedeme děti k citlivému prosociálnímu chování a posilujeme prosociální postoje např. rozvoj k sociální citlivosti, toleranci, respektu, přizpůsobivosti apod.
Na třídách společně s dětmi vytváříme pravidla chování a komunikace.
Při činnostech rozvíjíme intelektovou, tvořivou a komunikativní složku osobnosti u dětí. Seznamujeme děti s místem a prostředím ve kterém žijí, vedeme je k pozitivnímu vztahu k němu. Společně objevujeme a poznáváme prostřednictvím četby, prohlížením atlasů a map i  jiná místa doma i ve světě. Seznamujeme děti s národy a odlišnými kulturami. Prostřednictvím vyprávění, prohlížením knih (atlasů), ale i samotnou integrací vrstevníků dětí do naší mateřské školy z národnostních a etnických menšin. 

Ve zdravém těle zdravý duch

Podporujeme rozvoj fyzické a psychické zdatnosti u dětí. Připravujeme dostatek pohybových aktivit, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a utváření zdravých životních návyků (pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportování, správné stravovací návyky, péči o své tělo a zdraví). Rozvíjíme u dětí přiměřené znalosti a postoje k ochraně zdraví a osobního bezpečí. Hovoříme s dětmi o lidském těle a jeho vývoji, a také jak si chránit zdraví, o prevenci úrazu a nemoci.
Připravujeme tělovýchovné činnosti pro podporu správného držení těla, pro zdokonalování chůze, běhu, skoku, lezení a házení. V pohybových hrách a sportování procvičujeme a rozvíjíme u dětí obratnost, rychlost, postřeh, ale také sebedůvěru u každého dítěte, schopnost spolupracovat s ostatními a učíme děti dodržovat dohodnutá pravidla. Při sportovních a pohybových aktivitách dbáme vždy na bezpečnost a zajišťujeme pedagogický dohled či oporu a dopomoc.
Při tělovýchovných činnostech  a aktivitách respektujeme individuální schopnosti a možnosti každého dítěte. Rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí a hlavně radost z pohybu.

Příroda kolem nás

Pozorujeme s dětmi v průběhu roku proměny přírody vlivem střídání ročních období, určujeme typické znaky a barvy ročních dob. Pozorujeme a hovoříme o neměnném řádu přírody (růst a odpočinek rostlin a život zvířat a ptáků, koloběh vody aj. přírodní jevy). Záměrně a systematicky rozšiřujeme u dětí poznatky o biotopech naší krajiny za pomocí literárních a životních příběhů, prohlídkou atlasů, pozorováním přírody a pokusy. Rozvíjíme i elementární poznatky, dovednosti a postoje k ochraně přírody. Vedeme děti k péči o životní prostředí ve svém okolí např. péče o školní zahradu, postarat se o rostliny ve škole. Na školní zahradě máme záhonky pro pěstitelské práce. Společně sázíme nebo sejeme, pěstujeme a sklízíme zeleninu. Pro zkrášlení školní zahrady a pro potěšení vysazujeme na záhonky i okrasné květiny.
Zařazujeme praktické, tvůrčí, výtvarné činnosti, kde děti vytváří výrobky z přírodnin a jiných materiálů (novinový papír, látka, lýko aj.), při kterých děti rozvíjejí svou fantazii, tvořivost a zručnost. Po společném pozorování přírody kreslíme a malujeme různé přírodní motivy a náměty. Předkládáme dětem literární a hudební činnosti s přírodní tématikou, které podporují u dětí hlubší prožitek.
Děti v nejstarším ročníku navštěvují pravidelně Ekocentrum „Paleta“ v Pardubicích, kde si prohlubují znalosti o přírodě a rozvíjí dovednosti a postoje k péči o ni. 
V červnu jezdíme s dětmi (z posledního ročníku) do školy v přírodě. Máme vždy zpracovaný program (pohádkovou formou) k praktickému poznávání přírody a drobných živočichů.

Svět kolem nás

V tomto integrovaném bloku děti objevují lidskou společnost a svět.
Četbou pohádek a povídek s dětským hrdinou, ale i vyprávěním příběhů rozvíjíme u dětí vnímání, myšlení, soustředěný poslech s porozuměním textu, fantazii a představivost. S pomocí společného vyprávění a četby dětských, literárních textů vedeme děti k pochopení a osobnostnímu přijetí etických norem a osvojování si správných životních hodnot (rozlišovat dobro x zlo, cnosti x neřesti apod.).
Pozorujeme na vycházkách život kolem nás, seznamujeme děti s pravidly dopravy, ale i s pravidly společnosti (např. chování v dopravním prostředku). Hovoříme s dětmi o významu a důležitosti PRAVIDEL pro lidskou společnost.
Seznamujeme děti s významem lidské práce (řemesla a profese). Vedeme děti k úctě k lidské práci a lidským výtvorům.
Seznamujeme děti s objevy naší civilizace, která přináší mnoho pozitivního k usnadnění života v současném světě (věci kolem nás).
Společně objevujeme krásy naší planety, děti získávají první poznatky o vesmíru, Zemi a společném životě na ni.
Jezdíme na výlety za poznáním např. lidové skanzeny, zoo, zámky, hrady, divadla a za krásami přírody. Navštěvujeme divadla, výstavy, vzdělávací pořady v Městské knihovně a výstavních síních v Pardubicích.  

Svátky a tradice v MŠ

Společně poznáváme kulturu a lidové tradice společnosti, ve které žijeme. Seznamujeme děti s křesťanskými svátky a lidovými tradicemi.
Umožňujeme dětem prostřednictvím vyprávění, četby lidových, uměleckých textů poznávat společnost a kulturu, ve které vyrůstají.
Na společné oslavy  a svátky si s dětmi zdobíme prostory školy, rozvíjíme tím u dětí estetické cítění (vkus).
Učíme děti normy, zásady společenského chování v netradičních, svátečních situacích. Přiměřeně věku vysvětlujeme dětem vznik a význam oslav, svátků s dodržováním lidových tradic. Povídáme si, jak dříve lidé žili, co lidé na jednotlivé svátky dělali (zvyky), a ukážeme si jaké zvyky, můžeme dodržovat i dnes.
 

• Prožitek • poznání • radost •
Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností, aby děti byly optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální. Aby později, jako dospělí lidé, mohli prožít plnohodnotný život a chovat se podle správných zásad soužití ve společnosti.

Letos 16. 5. 2022 odjely předškolní děti na týdenní pobyt v přírodě na Seč. 

Některá místa v lese vypadala tajemně až pohádkově :))) Je to na fotografii had, dinosaurus nebo snad drak?
V teplých dnech  hry s vodou přišly vhod:).. 
Na vycházkách do přírody děti plnily úkoly od Ferdy Mravence 

Charakteristika vzdělávacího programu mateřské školy

Vzdělávací záměry a cíle

Výchovně vzdělávací záměry vzdělávacího obsahu

Výchovně vzdělávací cíle ve školním vzdělávacím programu jsou rozpracovány tak, aby pedagog záměrně, harmonicky a všestranně rozvíjel osobnost dítěte. V interakcích a při činnostech se dítě učí poznávat sebe, své blízké, přátele, okolní svět kolem sebe, rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Při všech činnostech a v jednáních je dítě vedeno ke kladným postojům vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k lidské práci, k planetě Zemi, k historii, k lidovým tradicím a zvykům naší české a evropské kultury.

utváření správných společenských návyků, mravních postojů a hodnot jsou vloženy do všech pěti integrovaných bloků pedagogické záměry, při kterých si děti tvoří pozitivní vztah k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti.

Environmentální zaměření ŠVP  - charakteristika
Školní vzdělávací program je zaměřen na poznávání přírody a to v každém ročním období, ochranu životního prostředí a zdravý životní styl. Klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Nenásilnou formou vedeme děti k lásce k přírodě, seznamují se s tím, jak ji chránit a jak ji pomáhat. Tím získávají kladný vztah ke všemu živému i neživému, ale i k sobě samému.
Pobyt v přírodě, sportovní a pohybové aktivity, zdravá výživa, mají pomoci dětem vytvářet zdravé životní návyky a postoje, které ovlivní jejich fyzickou a psychickou kondici. Děti tak získávají poznatky o tom, co jejich tělu škodí a co prospívá.
Využívat při práci s dětmi jejich přirozené touhy a chuti poznávat a objevovat. Každodenně a při všech činnostech se zaměřujeme na citové vztahy, na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemné spolupráce, komunikaci, respektování pravidel. Na klidném a bezpečném klimatu ve třídě se podílí všichni, děti i dospělí.
Prožíváním a ctěním lidových tradic a zvyků se zaměříme na pochopení pojmu tradice a kulturní bohatství. Těmito společenskými rituály vedeme děti k sounáležitosti s naší kulturou a společností.

Profilace školy

 1. Rozvíjení touhy dítěte po poznávání, objevování, založení u dětí elementárního povědomí o okolním světě a vytváření základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí
 2. Podpora zájmu o poznávání naší kultury a udržování národních tradic
 3. Podpora zdravého tělesného a duševního rozvoje dítěte, podpora životních návyků a postojů směřujících k rozvoji zdravého životního stylu (vedení dětí k dodržování zásad zdravého životního stylu, správného stravování, k úctě vlastnímu životu a zdraví)
 4. Podpora poznávání své osobnosti, poznávání druhých (učit se žít s druhými, komunikovat s nimi, pomáhat), multikulturní tolerance, podpora rozvoje poznání dětí, že mohou jednat svobodně, ale za své jednání a rozhodnutí zodpovídat, a že mohou svou životní situaci jednáním ovlivnit
 5. Seznamování dětí s anglickým jazykem v rámci ŠVP  metodikou Wattsenglish, schválenou ČŠI.   

ŠVP naplňuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, dílčí cíle oblastí předškolního vzdělávání a klíčové kompetence RVP PV
ŠVP je sestaven v souladu s výchovně vzdělávacími cíli, které jsou dány   Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání
(RVP  PV vydán VÚP v Praze roku 2004)

Rámcové cíle RVP PV

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací záměry jsou v RVP PV dány dílčími cíli v 5 ti vzdělávacích oblastech

 1. Oblast biologická > Dítě a jeho tělo
 2. Oblast psychologická > Dítě a jeho psychika
 3. Oblast interpersonální > Dítě a ten druhý
 4. Oblast sociálně kulturní > Dítě a společnost
 5. Oblast environmentální > Dítě a svět

Klíčové kompetence předškolního vzdělávání (výstupy z rámcových cílů)
Pedagogové školy postupně u dětí rozvíjí a utváří elementární klíčové kompetence (kompetence pro život), které jsou dané RVP PV pro předškolní vzdělávání: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti