Upravit stránku

Stanovy

 

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ POSPÍŠILOVO NÁM.

 Článek I
 Úvodní slovo
1. Název spolku: Spolek rodičů při MŠ Pospíšilovo nám. (dále jen „spolek rodičů“)
2. Sídlo spolku: Mateřská škola Pospíšilovo náměstí 1 692, Pardubice 530 03

 Článek II
 Právní postavení spolku rodičů
1. Spolek rodičů je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jejichž společným zájmem je naplnění cílů spolku rodičů.
2. Spolek rodičů je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 11. 2. 2005 pod původním názvem „Klub rodičů při MŠ Pospíšilovo nám.“ Bylo mu přiděleno identifikační číslo 26989549.

 Článek III
 Účel spolku rodičů a jeho hlavní činnosti:
1. Spolek rodičů je založen za účelem podpory a rozvoje Mateřské školy Pospíšilovo náměstí 1 692, Pardubice, PSČ 530 03
2. Hlavní činnost spolku rodičů a jeho cíl je:
a) poskytovat příspěvky na kulturní aktivity mateřské školy
b) poskytování pomoci při organizaci zotavovacích pobytů, školních výletů a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy
c) podpora materiálního vybavení mateřské školy
d) organizace dobrovolné výpomoci při údržbě mateřské školy a její zahrady.
3. Předmětem hlavní činnosti spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

 Článek IV
 Členství
1. Členem spolku rodičů se mohou stát:
a) zákonní zástupci dětí, které navštěvují nebo navštěvovaly mateřskou školu, kteří mají zaplacený členský příspěvek,
b) fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se uchází o členství ve spolku, zaplatí členský příspěvek a souhlasí se stanovami a cíli spolku rodičů.
2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena nebo zaplacením členského příspěvku.
3. Členský příspěvek může být zaplacen v hotovosti nebo složen na účet spolku.
    Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.
4. Ukončení členství je možné
a) vystoupením člena na základě jeho oznámení
b) vyloučením pro neplnění základních povinností
c) uplynutím doby, na niž byl stanoven členský příspěvek
d) zánikem spolku.

  Článek V
  Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) být informován o činnosti a hospodaření (nejméně jednou ročně), nahlížet do zápisů  ze zasedání valné hromady a do výroční zprávy
b) podílet se na činnosti spolku rodičů
c) účastnit se valných hromad spolku rodičů s rozhodujícím hlasem, navrhovat své zástupce do orgánů spolku rodičů, podávat návrhy, obracet se na orgány spolku rodičů se svými připomínkami
d) být volen do orgánů spolku rodičů (pouze člen starší 21 let)
e) volit členy orgánů spolku rodičů
2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) aktivně se podílet na plnění cílů spolku rodičů
b) chovat se čestně, respektovat stanovami poskytnutá práva a uložené povinnosti a plnit usnesení valné hromady
c) řádně platit členské příspěvky.

 Článek VI
 Orgány spolku rodičů
Orgány spolku rodičů jsou valná hromada a předseda.


 Článek VII
 Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku rodičů valná hromada. Tvoří ji všichni členové spolku rodičů, schází se nejméně jednou ročně.
2. Valnou hromadu svolává statutární orgán písemným oznámením, mimořádnou valnou hromadu svolává statutární orgán ze svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně 20 % členů.
ozvánka, která obsahuje místo, čas a pořad zasedání, se zveřejňuje na informační tabuli mateřské školy nejméně sedm dní přede dnem konání valné hromady.
3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
- určení hlavního zaměření činnosti a úkolů spolku rodičů pro příslušné období (zpravidla školního roku)
- volba a odvolání předsedy
- rozhodování o změně stanov
- rozhodování o výši členského příspěvku a jeho splatnosti
- schválení rozpočtu spolku, výsledku hospodaření a roční závěrky
- volba a odvolání tří osob oprávněných nakládat s finančními prostředky na účtu banky a  kontrolovat roční účetní závěrku a výroční zprávu klubu rodičů
- projednání úkolů spolku rodičů pro příslušné období a výroční zprávy
- rozhodnutí o vyloučení člena
- rozhodnutí o přeměně nebo o zrušení spolku rodičů s likvidací, o jmenování likvidátora.
4. Valné hromady se mají právo účastnit všichni členové spolku rodičů. Za právnické osoby se účastní statutární orgán nebo osoba, která je oprávněna za právnickou osobu jednat na základě udělené plné moci.
5. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku rodičů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
Pokud se nesejde usnášeníschopná valná hromada, vyčká se 30 minut od řádně ohlášeného začátku zasedání a po uplynutí této lhůty se koná náhradní zasedání valné hromady, které je usnášeníschopné
adpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
6. O valné hromadě se pořizuje zápis, přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, hosté se zapisují do samostatné listiny. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo,
kdo je zahájil, kdo mu přesedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala, kdo a kdy zápis vyhotovil. 

                                                                                                                                                                     

 Článek VIII
 Statutární orgán
1. Statutární orgán je individuální. Statutárním orgánem spolku rodičů je předseda.
2. Funkční období statutárního orgánu je pět let. Opakovaná volba je možná.
3. Předsedu volí a odvolává valná hromada.
4. Předseda jedná za spolek ve všech věcech samostatně s výjimkou nakládání s finančními prostředky na účtu u banky. Nakládat s finančními prostředky jsou oprávněny společně s předsedou osoby zvolené valnou hromadou.
 5. Předseda spolku rodičů rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě a dále:
- svolává zasedání valné hromady
- spolupracuje s ředitelkou mateřské školy
- koordinuje činnost spolku rodičů
- připravuje rozpočet a roční závěrku a předkládá je valné hromadě ke schválení
- hospodaří s majetkem spolku rodičů podle schváleného rozpočtu
- vydává výroční zprávu.

 

Článek IX
Jednání za spolek rodičů
Za spolek rodičů jedná předseda ve všech věcech samostatně. Za spolek rodičů podepisuje tak, že k názvu spolku rodičů připojí svůj podpis.

 

 Článek X
 Zásady hospodaření
1. Spolek rodičů hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou:
    a) členské příspěvky
    b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
    c) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
4. Výnos z majetku je používán k rozvoji aktivit nebo na správu spolku, nemůže být rozdělován členům spolku ani jiným osobám.

 

 Článek XI
 Zánik spolku rodičů
1. Spolek se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. O zrušení spolku s likvidací rozhoduje valná hromada.
3. S likvidačním zůstatkem spolku naloží likvidátor tak, že ho převede na Mateřskou školu Pospíšilovo náměstí 1692, Pardubice.

V Pardubicích dne 15. září 2015

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti